Anna Persson

University of Gothenburg
Bio

Keywords

Uganda, Kenya, Corruption, Policy Reform, Government/Governance, Democracy, Autocracy